Handelsvilkår

Alt det med småt

Vi har prøvet at gøre det så let som muligt, men det er en pokkers lang række af vilkår, der er bøvlede at læse. 

Formålet med vilkårene er, at du kender dine og vores rettigheder og pligter, når du handler hos os. Herudover omfatter det nogle formelle krav fra diverse myndigheder, når vi skal modtage betalinger et cetera.

Hvis der er noget du er i tvivl om eller utryg ved, så kontakt os og vi vil efter bedste evne forsøge at svare på dine spørgsmål.

Set med vores øjne er de 4 vigtigste ting at vide:

Handelsbetingelser for køb af e-learning kurser på inergia.dk

1. Aftalens formål
Disse handelsbetingelser gælder for alle forhold vedrørende brug af inergias (fremover inergia.dk) e-learning kurser jævnfør den konkrete kursusbeskrivelse på hjemmesiden www.inergia.dk.

2. Licensretten
inergia.dk har ophavsret og enhver anden rettighed til software og serviceydelse samt brugergrænseflade, billeder, lyd, video, animation, tekst og andre medier, der er indarbejdet og/eller anvendes i kurset.

Du køber en tidsbegrænset licens til et specifikt e-læringskursus og tildeles en ikke-overdragelig adgang til kurset.

Du må kun bruge kurset til eget brug og må ikke reproducere, kopiere, overdrage eller på anden måde udnytte kurset i kommercielt øjemed, såfremt dette ikke er forlods skriftlig godkendt af inergia.dk. Brugsretten er personlig og kan ikke deles.

Den købte licens er tilgængelig 1 måned fra købsdato.

Du har ikke lov til at sælge, udleje, udlåne, tillade brug eller på anden måde overdrage eller overgive licensretten til en anden person eller virksomhed.

3. Inergia.dk’s servicemål
inergia.dk bestræber sig på at opretholde en oppetid på 100 % for online adgang. Dette sikres ved at benytte stabile servere med 24 timers service og daglig backup.

inergia.dk optimerer undervisningsmateriale kontinuerligt i takt med, at ny faglig viden frembringes. Nye versioner og opdateringer af undervisningsmaterialet er frit tilgængelige for dig i licensperioden og koster således ikke noget.

inergia.dk er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for inergia.dk`s kontrol.

Hvis du oplever, at e-learningplatformen er utilgængelig på grund af inergias hostingleverandør i mere end et døgn forlænger vi din periode uden omkostninger for dig. Send i givet fald en mail til info@inergia.dk.

4. Betaling og levering
Alle prisangivelser er opgivet i danske kroner (DKK) eksklusiv moms. Priserne vises også inklusiv moms i umiddelbar forlængelse af prisen eksklusiv moms.

Ydelserne kan betales med Dankort, VISA Dankort, MasterCard og MobilePay via webshop på inergia.dk’s hjemmeside.

inergia.dk bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at vi hverken modtager eller kan aflæse dine kortinformationer.

Da der er tale om onlinekurser anses levering af licensretten for sket og accepteret i forbindelse med købet. Dermed bortfalder din fortrydelsesret i henhold til forbrugeraftaleloven, se mere herom i afsnit 13. 

Vederlag for andre serviceydelser eller produkter end adgang til inergia.dk’s e-læring, herunder påvisning og afhjælpning af fejl som du er ansvarlig for, faktureres på basis af inergias listepriser.

5. Ordrebekræftelse
Ved bestilling af licens elektronisk via hjemmesiden har du accepteret at købe licens som angivet i bestillingen. inergia.dk vil herefter fremsende ordrebekræftelse til dig pr. mail med de nødvendige oplysninger til log in på hjemmesiden.

6. Reklamation og mangler
Konstaterer du mangler, skal du straks fremsende skriftlig reklamation indeholdende specifikation af den pågældende fejl og beskrivelse af fejlens konsekvens for din benyttelse.

Såfremt en fil er beskadiget eller ikke virker, skal du reklamere inden rimelig tid.

inergia.dk’s ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til – efter inergia.dk valg – at foretage om levering, afhjælpning eller ved at meddele dig et forholdsmæssigt afslag i prisen. Du kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for følgeskade eller andre indirekte tab.

7. Immaterielle rettigheder
inergia.dk har ophavsret og enhver anden immateriel rettighed til kurset og alle anvendte materiale, herunder videoer, lyd-, billede- og tekstfiler.

Du er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder og kildekoder, ligesom du er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i softwaren vedrørende rettighedsforhold, varemærker eller lignende, samt uberettiget til helt eller delvist at kopiere kurset.

Informationer og data leveret på inergia.dk i forbindelse med serviceydelsen tilhører inergia. Du er uberettiget til at reproducere eller kopiere sådan information, medmindre det er nødvendigt for din egen brug af serviceydelsen.

8. Ansvar og ansvarsbegrænsning
Online adgang til kursusmodulet leveres af inergia.dk med de funktioner og indhold, som fremgår af kursusbeskrivelsen på hjemmesiden.

inergia.dk har foretaget test af serviceydelsen inden levering. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at serviceydelsen – ligesom andre softwarebaserede produkter – indeholder mindre fejl. Alle fejl rettes hurtigst muligt og inden for 48 timer. En opdateret version vil herefter blive gjort online tilgængelig.

inergia.dk kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af kurset og inergia.dk indestår ikke for, at:

·         Kurset opfylder dine krav, forventninger og behov

·         Kurset er fejlfrit, tilgængeligt, kan anvendes på andre versioner af tredjeparts software end de angivne, sikkert

inergia.dk er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som du eller tredjemand lider på grund af fejl ved kurset eller som følge af brugen af kurset.

Indholdet af kurset kan ikke erstatte tilstedeværelsesundervisning, men er en mulighed for at tilegne sig viden jævnfør kursusbeskrivelsen.

Kurset beskriver ikke udtømmende de udvalgte emner, der findes konstant nye værktøjer og forskning, der har betydning for emnerne i kurset.

9. Produktansvar
inergia.dk er produktansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. inergia.dk fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag.

Du er forpligtet til skriftligt at meddele inergia.dk, såfremt du bliver bekendt med, at:

·         Der er indtrådt en skade forsaget af det leverede

·         Tredjemand påstår at der er indtrådt en sådan skade, eller der er fare for at der vil indtræde en sådan skade

10. Markedsføring
inergia.dk vil ikke i markedsføringsmateriale at referere til dig og kurset uden forudgående skriftlig aftale.

Personoplysninger opbevares i maximalt 5 år efter sidste transaktion med dig. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

11. Force majeure
En part er uden ansvar overfor den anden part, såfremt der foreligger force majeure. Som force majeure anses blandt andet krig og mobilisering, naturkatastrofer, strejker, lockouts, ildebrand, nedbrud på elektricitets- eller telekommunikationsnetværk, forsinkede eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, beskadigelse af produktionsapparat, edb-virus, uarbejdsdygtighed hos nøglepersoner, import- og eksportreguleringsforhold samt andre forhold uden for den berørte parts kontrol.

12. Misligholdelse
Hvis en af parterne gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i henhold til nærværende licensaftaleaftale, kan den anden part hæve aftalen.

inergia.dk er altid berettiget til uden varsel at ophæve aftalen, såfremt du anvender serviceydelsen til eller som led i spredning eller medvirken til spredning af virus, spyware eller anden skadelig programkode eller øvrige handlinger i strid med dansk eller udenlandsk lovgivning.

Ved inergia.dk’s ophævelse og/eller afbrydelse af adgangen til kurset har du ikke krav på afslag i vederlag, der er periodebestemt eller tilbagebetaling af forudbetalt vederlag.

13. Fortrydelsesret, varighed og opsigelse
Du accepterer ved bestilling af e-learningkurser, at fortrydelsesretten bortfalder i henhold til forbrugeraftalelovens § 17, jævnfør forbrugeraftalelovens § 20, stk. 3, nr. 2.

Du anses ved accept af handelsbetingelserne for at have givet sit udtrykkelige samtykke til frasigelse af fortrydelsesretten. Du kan således ikke efter et køb fortryde din bestilling. Der er derfor ikke 14 dages fortrydelsesret som hvis du havde købt et par sko i en webshop.

Aftalen er tidsbegrænset til det angivne tidsinterval. Aftalen ophører automatisk ved udløb af dette tidsinterval.

Ved ophør af nærværende licensaftale er du forpligtet til at ophøre med at anvende kurset og dets materiale.

Ændringer i disse handelsbetingelser bliver offentliggjort på inergia.dk’s hjemmeside.

14. Lovvalg og værneting
Enhver tvist mellem inergia.dk og dig skal afgøres efter dansk ret. Dette gælder dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

Tvister skal afgøres ved Byretten i inergias til enhver tid værende registreringsadresses tilhørende retskreds.

15. Refusion
Hvis der er aftalt refusion, så bedes I sende jeres bankoplysninger, så vi kan overføre det aftalte beløb.

16. Klagemuligheder – oversigt og links:
Har du en klage over et kursus, der er købt i vores Webshop, kan du sende en klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Link: www.forbrug.dk

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. 

Platformen findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@inergia.dk

 

Scroll til toppen